Monday, April 27, 2015

M mula sa Pilipinas

Hayaan nyong mag-umpisa ako sa pagsasabing: Nang una kong malaman ang "The Warning Second Coming" ay isa nang himala. Ipinanganak akong Katoliko pero hindi ako naturuan ng pagbabasa ng Bibliya at mga katuruan nito. Katulad nang pangkaraniwang Katoliko, nababasa o naririnig lang namin ang mga Salita ng Diyos tuwing Linggo at sa kaso ko ay tuwing Miyerkules din sa nobena ng Ina ng Laging Saklolo. Ngayon, hindi ko lang nauunawaan ang Salita ng Dyos, naibabahagi ko na rin ito. Pangalawa ay ang Seal of the Living God. Noong minsang dinalaw ko ang isang kaibigan at nasa higway 99 kami, biglang sumabog ang unahang gulong ng aming sasakyan. Maaaring masama ang nangyari sa amin ngunit alam ko sa puso ko na ang Seal of the Living God na nakasabit sa aming sasakyan ang syang nagligtas sa amin. Hindi man lang kami nasaktan sa pangyayari. Purihin ang Dyos.